עוסק מורשה / פטור

עוסק מורשה / פטור

פתיחת עסק- "עוסק"

החלטנו להקים עסק, מצאנו צורך שאנו יכולים לספק, יש למוצר שלנו שוק, הכנו תכנית עסקית ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. אבל רגע, איך מתנהלים מול רשויות המס? מהו מועד הדיווח? למי פונים? עוסק מורשה? עוסק פטור? ועוד המון שאלות מציפות אותנו כל יום, מה עושים? ראשית, טרם פתיחת עסק מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון אשר עשוי להכווין אתכם בצעדכם הראשונים בעולם העסקים.
בשלב הראשון עם הכרות הרשויות הממשלתיות נדרש לפנות למוסדות הרלוונטיים מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי הקרובים למקום העסק לשם פתיחת תיק. המוסד הראשון שנפנה אליו יהיה מס ערך מוסף (מע"מ), אבל טרם נפתח את התיק נצטרך להחליט מהו הסטטוס שלנו, האם אנו מעוניינים להיות עוסקים פטורים או עוסקים מורשים? לצורך כך נגדיר את המושגים. לאחר מכן נפנה למס הכנסה ולביטוח לאומי.

מיהו עוסק פטור?

בישראל, עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן. הגדרתו של מושג זה נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך וצמצום מספר העוסקים המורשים הרשומים במע"מ.

חובת הדיווח של עוסק פטור?

א. דיווח שנתי למע"מ – הצהרת עוסק פטור.
ב. דיווח על מקדמות שוטפות למס הכנסה וביטוח לאומי.
ג. דוח שנתי למס הכנסה.

מהי תקרת ההכנסות לעוסק הפטור?

התקרה מתעדכנת כל שנה, נכון להיום תקרת העסקאות של עוסק פטור הינה 100,000 ₪.

למה להתאגד כעוסק פטור?

כדאיות ההתאגדות כעוסק פטור נעוצה בקלות רבות הניתנות לעוסק פטור בדיווח לרשויות המס. הקלות אלו ניתנות היות והינו בעל מחזור עסקאות נמוך. הייחוד בהגדרת עוסק פטור הינה שעוסק פטור אינו חייב בתשלום מס עסקאות, אך מנגד כיוון שהוא פטור מתשלום מס עסקאות אינו רשאי לקזז מס תשומות. בדרך זו העוסק יכול להרוויח את מס העסקאות בגין רווחיו העסקיים או להפסיד החזרי מס תשומות בגין הפסדיו.

הוראות ניהול ספרים של עוסק פטור

עוסק פטור חייב לנהל מערכת חשבונות אשר תכלול לפחות:
שובר קבלה או ספר פדיון יומי
תיק תיעוד חוץ
חשבונית עסקה
ספר תקבולים ותשלומים

מיהו עוסק מורשה?

עוסק מורשה הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי הינו גבוה מ-100,000 שקלים. במידה ומחזור עסקאותיו של עוסק הינו נמוך מסכום זה, רשאי האחרון לפנות לרשויות ולהיות מוכר בתור עוסק פטור. כמו כן, ישנם עוסקים מורשים אשר אינם עוברים את התקרה הקבועה בחוק אך מחויבים הם להיות מוגדרים בתור עוסקים פטורים (לדוגמא, רופאים, מתווכי נדל"ן, בעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין וכדומה).
במסגרת הליך הקמת עסק פרטי, יש לבחון מהי תהיה הדרך הנכונה והיעילה להתנהל מול רשויות המס. ישנם שלושה סוגים של עסקים מבחינה זו – עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ (חברה בעירבון מוגבל). מקור הגדרת עוסק מורשה מצוי בחוק המע"מ והגדרה זו מבוססת ראשית על גובה ההכנסות השנתי וסוג העסק.

הוראות ניהול ספרים של עוסק מורשה

עוסק מורשה חייב לנהל ספירים לפי הוראות ניהול ספרים בהתאם לכללי הוראות ניהול ספרים.
בהוראות ניהול ספרים מפורטת רשימה של תוספות אשר כל תוספת מתייחסת למגזרי פעילות שונים, ובכל תוספת קיימת התייחסות ספציפית להוראות ניהול של כל עסק בהתאם להיקף פעילותו.

דיווחים לרשויות

להלן השוואה בדיווחים לרשויות המס בין עוסק פטור ועוסק מורשה
נושא
עוסק פטור
עוסק מורשה
מקדמות מס
דו חודשי או פטור
חודשי או דו חודשי
דיווח למע"מ
שנתי
חודשי או דו חודשי
דמי ביטוח לאומי
חודשי
חודשי
דוח שנתי למס הכנסה
חייב
חייב
הצהרת הון
חייב
חייב

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 בינואר שלאחר שנת המס לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו לאותה שנה.
עלה מחזור עסקאותיו של העוסק הפטור על התקרה ישלם העוסק מע"מ על החריגה.

הקמת עסק או חברה?

לצורך כך נרכז את היתרונות והחסרונות בהקמת חברה בהשוואה לפעילות כעוסק מורשה.

היתרונות בהקמת חברה

חברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, ומשכך מספקת הגנה לבעלי מניותיה מתביעות משפטיות.
שיעור המס חברות בשנת 2015 הינו 26.5% ובעת חלוקת דיווידנד משולם מס נוסף בשיעור של 25%/30%. מנגד עוסק מורשה משלם מס שולי עד לשיעור של 48% כולל ביטוח לאומי בשיעור מקסימלי של 16%.
בחברה ניתן להשתמש בכספים לצרכיי קידום מתרות החברה, כאשר ביחיד כספים אלו היו צרכים להשתלם לצרכיי מס וביטוח לאומי.
האם נדרשת השקעה מסיבית בעסק בעת הקמתו? עוסק מורשה המשקיע סכומים נכבדים בעסק עשוי למשוך את כספי השקעתו באמצעות פחת למשך חיי הנכסים. מנגד במקרה של פעילות בחברה בעל המניות מעניק הלוואה לחברה ויהא רשאי למשוך את ההלוואה הזו מהחברה בכל עת.
הוראות ניהול ספרים קובעות כללים לפיהם מעבר למחזור פעילות כפי שנקבע בהוראות נדרש לנהל הנהלת חשבונות כפולה, מה שממזער את הפער בעלויות ניהול תיק של עוסק פטור לבין תיק של חברה
פעילות תחת חברה הינה בעלת תדמית טובה יותר מאשר פעילות כעוסק מורשה.
בפעילות בחברה ניתן לבחון תכנוני מס רבים יותר מאשר בפעילות כעוסק מורשה.
הוצאות רבות ניתן לדרוש בחברה מאשר ביחיד, כיוון שהוצאות שאינן מותרות משתלם עליהם מס בשיעור מס חברות בלבד בשונה ממס שולי.
אפשרות משיכת כספים באמצעות משכורת, דמי ניהול או דיווידנד.

חסרונות בהקמת חברה

עלויות הקמת חברה ועלויות אחזקת חברה הינן גבוהות יחסית בהשוואה לפעילות של עוסק מורשה, כיוון שחברה נדרשת לשלם אגרה בכל שנה, הנהלת החשבונות של חברה מורכבת יותר, לחברה נדרש להגיש דוחות מבוקרים כל שנה ועוד. העלויות משתנות בהתאם להיקף פעילות החברה.
במידה ובעל המניות מושך את כל הרווחים לשימושו האישי, אין כל יתרונות מיסוי בהקמת חברה. שכן יתרונות המס באים לידי ביטוי רק במקרה בו בעל המניות לא מושך את כל הרווחים וכך משלם פחות מיסים.
דמי ביטוח לאומי – תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסה גבוהה יותר עשויה להקנות פיצויי תגמול גבוה יותר בעת פגיעה או נכות. האומנם דמי הביטוח גבוהים אך הבסיס הביטוחי רחב יותר
ערבויות אישיות – כיום רובם המוחלט של העסקים הפועלים בהיקפים גדולים לרבות תאגידים בנקאיים דורשים ערבות אישית מבעל המניות טרם קבלת אשראי, מה שעשוי להטיל התחייבות משפטית על בעל מניותיה של החברה בגין פעילותה שלה
נכסים עתירי הון או חברות מחקר ופיתוח, אשר פעילותן עשויה להניב הכנסות הוניות רבות בעת מכירת הנכסים, התאגדות בחברה עשויה להוביל למיסוי כפול ראשית תשלום מס חברות בגין רווח ההון ובעת חלוקת דיווידנד לבעלי המניות ישתלם מס דיווידנד, כך שהכסף מגיע לבעל המניות לאחר ששולם עליו מס בשיעור של 45%-48%. מנגד התאגדות כעוסק מורשה עשויה להפחית את תשלום המס אשר בידי היחיד לשיעור מס רווח הון בסה"כ של 25%.
ישנם שיקולים נוספים בהחלטה האם להתאגד כחברה או כעוסק מורשה, אך נדרש לבחון כל מקרה לגופו תוך שכלול כל ההתרחשויות העתידיות לשם ניצול הטבות המוענקות מצורת ההתאגדות. השיקול בהקמת חברה אינו ברור תמיד ויש לבחון גם נכסים הוניים שכן נכסים אלו מומלץ להחזיק בידי היחיד עקב מיסוי חד שלבי בהשוואה למיסוי דו שלבי בחברה.