מיסוי שוק ההון

מיסוי שוק ההון

בתאריך 6/12/2011 פורסם חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2011. עפ"י החוק, החל מתאריך 1 בינואר 2012 הועלו שיעורי המס החלים על פעילות בשוק ההון, כך שהכנסות שחייבות במס בשיעור של 20% יחויבו במס בשיעור של 25% ושיעור מס חברות יועלה מ- 24% ל- 25%.
על פי החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג 2013 ( להלן: חוק ההסדרים"), החל מתאריך 1 בינואר 2014 חלו שינויים במיסוי ניירות ערך שעיקרן הוא
ששיעור מס חברות עלה מ 25% ל -26.5%.
בנוסף, הפטור לתושבי חוץ על רווחי הון ממ.ק.מ. ואג"ח לתקופה שאינה עולה על 13 חודשים, וכן על רווחי הון מעסקאות עתידיות שנכס הבסיס שלהן הוא אחד מאלה, אשר היה אמור להתחדש בתאריך 16/12/13 בוטל.

עקרונות מרכזיים של מיסוי ניירות ערך
גביית המס מבוצעת בדרך של ניכוי מס במקור על ידי המערכת הפיננסית (בנקים וחברי בורסה פרטיים). ניכוי המס מתבצע ברמת פיקדון ולא ברמת נישום, ולכן גם פיקדון משותף נחשב לבעלות אחת לעניין ניכוי מס במקור.
הכנסות חייבות במס – ריבית, דמי ניכיון, דיבידנד ורווח הון.
רווח הון אינפלציוני – פטור ממס.
שיעורי המס שינוכו במקור ליחיד תושב ישראל (שאינו בעל שליטה ואינו תובע בניכוי הוצאות ריבית) הינם בדרך כלל:
ניירות ערך צמודים – רווח הון, ריבית/דמי ניכיון ודיבידנד -25% מרווח הון ריאלי.
עבור ריבית /דמי ניכיון שתשולם ליחיד לאחר 31.12.2011 – יבוצע חישוב לנארי: על החלק שנצבר עד 31.12.2011 ינוכה מס בשיעור של 20% ועל היתר, ינוכה מס בשיעור 25%.

ניירות ערך לא צמודים – 15% מרווח הון נומינלי, ריבית ודמי ניכיון.
"נייר ערך לא צמוד" – נייר ערך שערכו הנקוב או סכומו אינו צמוד במלואו למדד או למט"ח.
שיעורי המס שינוכו במקור לתאגיד תושב ישראל אשר לא יתקבל עבורו פטור מניכוי מס במקור משלטונות המס:
רווח הון, ריבית ודמי ניכיון – מס חברות
דיבידנד- אם התקבל מחברה תושבת ישראל – פטור, אם התקבל מחברה תושבת חוץ – מס חברות.

1. קיזוז הפסדים מניירות ערך
הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז כנגד רווחים מניירות ערך.
הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד מניירות ערך שנבעו באותה שנה.
הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון.
הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז גם משבח מקרקעין.
הפסדים שלא נוצלו באותה שנת מס יועברו ויקוזזו כנגד הכנסות בשנים הבאות.