מיסוי יחיד | מיסוי חברה

מיסוי יחיד | מיסוי חברה

מס הכנסה משולם בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה , לכל שנת מס , בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

2. אני חייב במס בישראל על הכנסותיי מחוץ לישראל?

לפני תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, תושבי ישראל התחייבו במס בגין הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, שיטה שדגלה במיסוי טריטוריאלי בשטחי מדינת ישראל בלבד. עקב התפתחות הגלובליזציה והמסחר הבינלאומי, נקבע, כי החל משנת 2003 תושב ישראל שהפיק הכנסה בין בישראל ובין מחוצה לה יהא חייב במס על כל הכנסותיו בישראל, היינו המס מוטל בהתאם למאפייני האדם אשר הפיק את ההכנסה (להלן "מיסוי פרסונלי"). ראוי לציין כי תושב חוץ הן לפני התיקון והן אחריו נתחייב במס בישראל רק על הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראל.
אך הדברים אינם פשוטים הם, ולעיתים מורכבים מאוד עד אשר גם מומחי המס מתקשים בהבחנה היכן הופקה ההכנסה ומי מבין המדינות בעלת זכות חיוב במס, על אבחנה זו נרחיב בפרק מיסוי בינלאומי ואמנות המס.

3. מהו מקור ההכנסה?

הבחנה נוספת בשיטת המס בישראל הינה מקור ההכנסה כגון: רווחי עסקים, ריבית, דיווידנד, רווחי הון וכו'. שכן לכל מקור הכנסה ישנן כללי מיסוי שונים לעניין שיעורי מס, התרת הוצאות, כללי קיזוז הפסדים וכו'. לכן עקב המורכבות אין תשובה חד משמעית ויש לבחון כל מקרה לגופו.

4. מיסוי חברה

שיטת המיסוי על חברות הינה שיטה דו שלבית, הכנסתה החייבת של החברה מתמסה בשיעור מס קבוע של 26.5%, ובעת חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה אשר הינם יחידים, משתלם מס בגין חלוקת דיווידנד בשיעור של 25%-30%. חלוקת רווחים בין חברות תושבות ישראל אינה חייבת במס, כלומר בעת חלוקת דיווידנד מחברה לחברת האם שלה כאשר שתיהן תושבות ישראל, לא יוטל מס בגין חלוקה זו.
בעל מניותיה של החברה יכול למשוך את רווחי החברה באחת מבין האפשרויות הבאות:
חלוקת דיווידנד – שיעור מס קבוע של 25%, דיווידנד שחולק לבעל מניות מהותי שיעור של 30%
משיכת משכורת – שיעור מס שולי של היחיד
משיכת דמי ניהול – שיעור מס שולי של היחיד
מכירת החברה – שיעור מס קבוע של 25%, רווח הון לבעל מניות מהותי שיעור של 30%
על הכנסה חייבת במס של חברה מוטל מס בשיעור קבוע של 26.5% מרווחי עסקים, ריבית, שכירות או רווח הון.

5. מיסוי יחיד

יחיד החייב במס בישראל בגין הכנסתו מיגיעה אישית יהא חייב במס בשיעור מס פרוגרסיבי, כדלקמן (שיעורי המס מעודכנים לשנת 2015):
על הכנסה עד לסכום של 63,240 ₪ – 10%
הכנסה מ – 63,241 ₪ ועד 108,000 ₪ – 14%
הכנסה מ – 108,001 ₪ ועד 167,880 ₪ – 21%
הכנסה מ – 167,881 ₪ ועד 239,760 ₪ – 31%
הכנסה מ – 239,761 ₪ ועד 501,480 ₪ – 34%
הכנסה מ – 501,481 ₪ ועד 811,560 ₪ – 48%

מס נוסף על הכנסות גבוהות

ע"פ סעיף 121ב' לפקודה , יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 810,720 ₪ , יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום הנ"ל בשיעור של 2%. "הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב' לפקודה.
הכנסתו של היחיד החייב במס בישראל שמקורה אינה ביגיעה אישית תהא חייבת במס החל ממדרגת המס הרביעית כלומר הכנסה זו לא תהנה ממדרגות המס הנמוכות ותתמסה כבר מהשקל הראשון בשיעור מס של 31%.