חברות ותאגידים

חברות ותאגידים

חברה היא ארגון בעל ישות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא הדרך העיקרית לקיומה של פעילות עסקית משותפת לאנשים אחדים.
הרעיון המשפטי העומד מאחורי החברה הוא שהחברה, אשר במסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, היא גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו ובעליו‏[1]. המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה באמצעות החזקת מניות, ונקראים בעלי מניות‏[2]. המנייה היא למעשה אגד של זכויות וחובות חוזיות אשר המחזיק בה חב כלפי החברה והחברה חבה כלפיו; לדוגמה, הזכות להשתתף ברווחי החברה. בכך ישנה הפרדה כמעט מלאה בין הישות המשפטית של החברה לבין בעלי המניות. אם לדוגמה יש לגורם מסוים טענה או תביעה כלפי החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי המניות. הכתובת שלו לכל בעיה היא החברה עצמה. החברה ובעלי מניותיה לא חד הם. רק במקרים מיוחדים של חוסר הגינות בולט או הונאה, מאשר בית המשפט הרמת מסך המאפשרת תביעה ישירה של בעלי המניות בחברה.
חברה בע"מ הינה חברה בעירבון מוגבל, מצב בו ישנה הפרדה בין זכויותיה וחובותיה של החברה לבין זכויותיהם וחובותיהם של בעלי מניותיה. במילים אחרות בעלי מניותיה של החברה אינם נושאים את סיכוני החברה וחלה הפרדה בין משפטית בין החברה לבעלי מניותיה. אך במקרים חריגים, בהם "סרח" בעל מניותיה של החברה, ניתן לתבוע את גם את בעל מניותיה של החברה באישור בית המשפט, הליך המכונה "הרמת מסך". מומלץ להקים חברה בע"מ על פני חברה שאינה בע"מ.

1.יתרונות עיקריים בהקמת חברה

יתרונות מיסוי- שיעור מס חברות 26.5% מול שיעור מס מקסימלי ליחיד 48%.
יתרונות ניהול-שדרה ניהול במבנה חברה טובה יותר מאשר בעסק.
יתרון תזרימי- חברה אינה משלמת מקדמות לביטוח לאומי.
חברה בע"מ- הפרדת האחריות של בעלי מניות מפעילות החברה.

2.חסרונות עיקריים בהקמת חברה

תשלומים נוספים- תשלום אגרה שנתית לרשם החברות.
הנהלת חשבונות- מורכבת ויקרה יותר.
דוחות שנתיים- דוחות מס של חברה מחייבים חתימת רואה חשבון ואילו דוחות עוסק לא.

המסמכים הדרושים לרישום חברה אצל רשם החברות:

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה חתום על ידי מבקש רישום החברה ועורך דין.
הצהרת בעלי מנוית בפני עורך דין.
טופס בקשה לרישום חברה.
הצהרת דירקטורים ראשונים. יובהר, כי כל חברה חייבת במינוי דירקטורים, ויכולה לקבוע בתקנון את הרכב הדירקטוריון מבחינת מקסימום.
תקנון חברה מאומת על ידי עורך דין. תקנון החברה חייב לכלול: שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (ההון הרשום של החברה, אותו היא רשאית לחלק לבעלי מניותיה לפי החלטת בעלי השליטה בחברה, לרבות מספר המניות לסוגיהן, אלא אם מדובר בהון מניות לא נקוב ואז מספיק שיפורט מספר המניות), ופרטים בדבר הגבלת אחריות (האם אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת).
מסמכי התאגדות.
אגרת רישום חברה בע"מ נדרשת בעת הרישום לשלם אגרת רישום לרשם החברות במשרד המשפטים, וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות.